گیاه Allium geyeri

Allium geyeri
-
2
Watson.
Geyer's Onion
3
Alliaceae

عکس

0.45
0
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده