گیاه Allium neapolitanum

Allium neapolitanum
-
2
Cirillo.
Daffodil Garlic
5
Alliaceae

عکس

0.3
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

دورکننده