گیاه Allium sphaerocephalon

Allium sphaerocephalon
-
2
L.
Round-Headed Leek
3
Alliaceae

عکس

0.6
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده