گیاه Allium triquetrum

Allium triquetrum
-
2
L.
Three-Cornered Leek
5
Alliaceae

عکس

0.35
0
-
پیاز
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

دورکننده