گیاه Alnus viridis crispa

رتبه خوراکی: 2
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: American Green Alder
Author: (Aiton.)Turrill.
خانواده: Betulaceae
نام های مترادف: A. crispa. (Ait.)Pursh. A. sinuata.
ارتفاع گیاه (متر) : 3
پهنای کانوپی (متر) : 3

فرم رشد : درختچه
همیشه سبز/خزان کننده : خزان کننده
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : بله
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
گل
اشتها آور
بندآورنده خون
پوست
سقط آور
ضماد
قابض
قاعده آور
قی آور
مقوی معده
مقوی، تونیک
ماده رنگ  
مراقبت از دندان