گیاه Amaranthus caudatus

Amaranthus caudatus
تاج خروس دم گربه ای، باروتک، گل حلوا
1
L.
Love Lies Bleeding
4
Amaranthaceae

عکس

2
0.45
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
بله
بله
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

ماده رنگ