گیاه Amaranthus frumentaceus

Amaranthus frumentaceus
-
0
Buch.
-
2
Amaranthaceae

عکس

0
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ