گیاه Amaranthus tricolor

Amaranthus tricolor
تاج خروس سه رنگ
1
L.
Chinese Spinach
3
Amaranthaceae
A. gangeticus. L. A. melanocholicus.

عکس

1
0.45
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ