گیاه Amaranthus viridis

Amaranthus viridis
تاج خروس سبز رنگ
2
L.
Calalu
3
Amaranthaceae
A. gracilis.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ