گیاه Amelanchier arborea

Amelanchier arborea
-
1
(F.Michx.)Fernald.
Downy Serviceberry
3
Rosaceae
A. canadensis. Wieg. non (L.)Med. Mespilus arborea

عکس

10
12
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
ضد کرم
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک