گیاه Ammi majus

Ammi majus
اخله،اموس
3
L.
Bishop's Weed
3
Umbelliferae

عکس

0.75
0.4
-
یکساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

بذر

سایر موارد استفاده

حفاظت از بدن در برابر آب و هوا