گیاه Ammophila arenaria

Ammophila arenaria
-
0
(L.)Link.
Marram Grass
3
Gramineae
A. arundinacea. Psamma arenaria.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
تثبیت خاک
جاروب
ساخت سقف
سبد
فیبر
کاغذ