گیاه Amorpha canescens

Amorpha canescens
-
2
Pursh.
Lead Plant
2
Leguminosae

عکس

1.2
1.5
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
پوست
ضد کرم
متفرقه
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی