گیاه Ampelodesmos mauritanicus

Ampelodesmos mauritanicus
-
0
(Poir.)T.Dur.&Schinz.
-
0
Gramineae
A. tenax. Arundo ampeldesmos. Arundo bicolor. Arundo festucoides. Arundo mauritanica. Arundo tenax.

عکس

3
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر
کاغذ