گیاه Amsinckia lycopsoides

Amsinckia lycopsoides
-
0
Lehm.
Tarweed Fiddleneck
1
Boraginaceae
A. parviflora.

عکس

0.6
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ