گیاه Anchusa azurea

Anchusa azurea
گاوزبان
1
Mill.
Anchusa
2
Boraginaceae
A. italica.

عکس

1.5
0.6
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد سرفه
ضماد
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ