گیاه Androsace sarmentosa

Androsace sarmentosa
-
2
Wall.
Rock Jasmine
0
Primulaceae

عکس

0.1
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد تومور

سایر موارد استفاده

پوشش زمین