گیاه Anethum graveolens

Anethum graveolens
شوید، شبت
3
L.
Dill
4
Umbelliferae
Peucedanum graveolens.

عکس

0.75
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آروماتیک، معطر
شیرافزا
ضد بازدم بدبو
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
چای

قسمت مورد استفاده

بذر
گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس
حشره کش