گیاه Angelica crucifolia

Angelica crucifolia
-
0
Komar.
-
3
Umbelliferae
A. cartigaginomarginata. (Makino.)Nakai. Peucedanum makinoi

عکس

0.75
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ