گیاه Angelica dahurica

Angelica dahurica
-
3
(Fisch.)Benth.&Hook.f. ex Franch. & Sav.
Bai Zhi
3
Umbelliferae

عکس

1.8
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
ضماد
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ