گیاه Angelica genuflexa

Angelica genuflexa
-
1
Nutt.
Kneeling Angelica
3
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

ساخت آلات موسیقی
ظروف
ماسک خوشبو
نی