گیاه Angelica glauca

Angelica glauca
-
1
Edgew.
-
3
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

اسانس