گیاه Angelica japonica

Angelica japonica
-
0
A.Gray.
-
3
Umbelliferae
Angelica kiusiana. Maxim.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ادویه
برگ