گیاه Angelica keiskei

Angelica keiskei
-
0
(Miq.)Koidz.
-
3
Umbelliferae
Archangelica keiskei. Miq.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه