گیاه Angelica montana

Angelica montana
-
0
(J.R.Forst.&G.Forst.)Ckn.
-
2
Umbelliferae
A. gingidium. Anisotome gingidium. Gingidium montanum. Ligusticum gingidium.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ