گیاه Angelica polymorpha

Angelica polymorpha
-
2
Maxim.
-
2
Umbelliferae

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
تنگ کننده عروق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ