گیاه Angiopteris fokiensis

Angiopteris fokiensis
-
1
Hieron.
-
0
Marrattiaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-