گیاه Angophora cordifolia

Angophora cordifolia
-
1
Cav.
Smooth-Barked Apple
0
Myrtaceae
A. costata. Domin. A. lanceolata.

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

سایر موارد استفاده

چوب
صمغ
نگهدارنده