گیاه Angophora floribunda

Angophora floribunda
-
0
(Sm.)Sweet.
Rough-Barked Apple
0
Myrtaceae
A. intermedia.

عکس

18
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صمغ
نگهدارنده