گیاه Anredera cordifolia

Anredera cordifolia
-
0
(Ten.)Steenis.
Madeira Vine
1
Basellaceae

عکس

9
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل