گیاه Antennaria dioica

Antennaria dioica
-
2
(L.)Gaertn.
Catsfoot
0
Compositae
Gnaphalium dioicum.

عکس

0.12
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
دو پایه
تولید مثل بدون لقاح
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

صفرا آور
ضد سرفه
قابض
مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

سایر موارد استفاده

پوشش زمین