گیاه Anthriscus cerefolium

Anthriscus cerefolium
جعفری وحشی یکساله
2
(L.)Hoffm.
Chervil
3
Umbelliferae
Chaerophylum sativum.

عکس

0.45
0.25
-
دو ساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

چشمی
خلط آور
ضماد
محرک
مدر، ادرارآور
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

دورکننده