گیاه Aponogeton distachyos

Aponogeton distachyos
-
0
L.f.
Water Hawthorn
2
Aponogetonaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه
گل

قسمت مورد استفاده

گل