گیاه Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana
رشادی اروپایی
1
(L.)Heynh.
Thale Cress
0
Cruciferae
Arabis thaliana.

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

دهان شویه