گیاه Aralia continentalis

Aralia continentalis
-
0
Kitag.
Manchurian Spikenard
2
Araliaceae

عکس

2
0
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه