گیاه Aralia elata

Aralia elata
آرالیا
2
(Miq.)Seem.
Japanese Angelica Tree
2
Araliaceae
Dimorphanthus elatus.

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

سرطان
ضد درد
ضد نفخ

استفاده خوراکی

برگ