گیاه Arbutus unedo

Arbutus unedo
درخت توت فرنگی
2
L.
Strawberry Tree
4
Ericaceae

عکس

9
8
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
بله
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

تانین
چوب