گیاه Arbutus xalapensis

Arbutus xalapensis
-
0
Kunth.
Madrono
2
Ericaceae

عکس

12
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب