گیاه Arctostaphylos columbiana

Arctostaphylos columbiana
-
1
Piper.
Hairy Manzanita
2
Ericaceae
A. tomentosa. non Pursh.

عکس

1.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت
ماده رنگ