گیاه Arctostaphylos glauca

Arctostaphylos glauca
-
2
Lindl.
Bigberry Manzanita
2
Ericaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

جاروب
چوب
سوخت
ماده رنگ