گیاه Arenaria serpyllifolia

Arenaria serpyllifolia
مرجانی
2
L.
Thyme-Leaf Sandwort
2
Caryophyllaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد سرفه
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ