گیاه Arisaema costatum

Arisaema costatum
-
0
(Wall.)Mart.
-
2
Araceae

عکس

0.6
0.4
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه