گیاه Arisaema dracontium

Arisaema dracontium
-
1
(L.)Schott.
Green-Dragon
1
Araceae

عکس

0.8
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
ضد آسم

استفاده خوراکی

ریشه