گیاه Arisaema jacquemontii

Arisaema jacquemontii
-
0
Blume.
-
2
Araceae
A. cornutum. A. exile.

عکس

0.6
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه