گیاه Arisaema tortuosum

Arisaema tortuosum
-
2
(Wall.)Schott.
-
2
Araceae
A. curvatum. (Roxb.)Kunth. Arum tortuosum.

عکس

0.6
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
یک پایه
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

ریشه

سایر موارد استفاده

حشره کش