گیاه Aristotelia chilensis

Aristotelia chilensis
-
1
(Molina.)Stuntz.
Macqui
3
Elaeocarpaceae
A. macqui. Cornus chilensis

عکس

3
5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضماد
قابض

استفاده خوراکی

میوه