گیاه Aristotelia serrata

Aristotelia serrata
-
1
(J.R.Forst.&G.Forst.)W.R.B.Oliver
-
3
Elaeocarpaceae
A. racemosa. Dicera serrata.

عکس

7.5
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد روماتیسم
ضماد

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
ماده رنگ