گیاه Arnebia benthamii

Arnebia benthamii
-
1
(Wall. ex G.Don.)Johnst.
-
0
Boraginaceae
Macrotomia benthamii.

عکس

0.9
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
قلبی
متفرقه