گیاه Aronia arbutifolia

Aronia arbutifolia
-
0
(L.)Pers.
Red Chokeberry
2
Rosaceae
Pyrus arbutifolia.

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
بله
-

استفاده خوراکی

میوه