گیاه Artemisia sieversiana

Artemisia sieversiana
-
2
(Ehrh.)Willd.
-
1
Compositae

عکس

0.75
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
پوست
تب بر
ضد روماتیسم
ضد کرم
قاعده آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ